زانو مغزی فلزی دیواری آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانو مغزی فلزی دیواری-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 20508-

نوع اتصالات

زانو مغزی فلزی دیواری آذین-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو مغزی فلزی دیواری-

آذین لوله سپاهان کد 20508-

زانو مغزی فلزی دیواری آذین-

-

مدل اتصالات

زانو مغزی فلزی دیواری-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 20508-

نوع اتصالات

زانو مغزی فلزی دیواری آذین-

عکس اورجینال

-