زانو 45 درجه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 ELBOW 45 SW A350 LF2 3000#

مدل زانویی 45 درجه

زانو 45 درجه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند زانویی 45 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

دانلود کاتالوگ

زانو 45 درجه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A350-

1/4-4 ساکت-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

-

مدل زانویی 45 درجه

زانو 45 درجه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند زانویی 45 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-