زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ کد 30510

مدل اتصالات

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 30510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 30510-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 30510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-