زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ کد 30510

مدل

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 30510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict735583100001589018200001 pic522407410001 13-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 30510-

اتصالات نیوپایپ-

pict735583100001589018200001 pic522407410001 13-

مدل

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 30510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict735583100001589018200001 pic522407410001 13-