زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ کد 20510

مدل اتصالات

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 20510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 20510-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 20510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-