زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ کد 60410

مدل اتصالات

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 60410-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 60410-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 60410-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-