شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی PN16 مهاب آب ایرانیان

مدل

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان -

نوع

فلنجی-

محرک

هندل (دستگیره)-

عکس اورجینال

pict812824100001403710300001 pic599841510001 13-

دانلود کاتالوگ

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی -

مهاب آب ایرانیان -

فلنجی-

هندل (دستگیره)-

pict812824100001403710300001 pic599841510001 13-

مدل

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی -

برند

مهاب آب ایرانیان -

نوع

فلنجی-

محرک

هندل (دستگیره)-

عکس اورجینال

pict812824100001403710300001 pic599841510001 13-