صفحه ستون آهنی برش خورده

مدل پروفیل فلزی

تخت-

برند پروفیل فلزی

مبارکه - کاویان-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

دانلود کاتالوگ

تخت-

مبارکه - کاویان-

ورق-

آهن-

ST37-

تو پر-

مدل پروفیل فلزی

تخت-

برند پروفیل فلزی

مبارکه - کاویان-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-