مهره ماسوره دوطرف جوش سفید آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان-

نوع اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید آذین-

سایز

32-63-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید-

آذین لوله سپاهان-

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید آذین-

32-63-

-

مدل اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان-

نوع اتصالات

مهره ماسوره دوطرف جوش سفید آذین-

سایز

32-63-

عکس اورجینال

-