گسکت فلزی شیاردار با روکش GROOVED METAL GASKET

مدل گسکت

گسکت گروو فلزی-

برند گسکت

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

دانلود کاتالوگ

گسکت گروو فلزی-

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

مدل گسکت

گسکت گروو فلزی-

برند گسکت

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-