گسکت فلزی شیاردار با روکش GROOVED METAL GASKET

مدل

گسکت گروو فلزی-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

دانلود کاتالوگ

گسکت گروو فلزی-

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

مدل

گسکت گروو فلزی-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-