گسکت عایق بین فلنج Insolating Kiet gasket

مدل

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

دانلود کاتالوگ

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

مدل

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-