گسکت عایق بین فلنج Insolating Kiet gasket

مدل گسکت

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

برند گسکت

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

دانلود کاتالوگ

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-

مدل گسکت

کیت عایق-اینسولیتینگ کیت-

برند گسکت

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز VSO-