نام نیم بوشن نوع نیم بوشن جنس آلیاژ نوع اتصال قیمت تاریخ به روزرسانی
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 78000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 113000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 187000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 270000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 336000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 438000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 78000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز3/8 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 78000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 856000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 1788000 1398/4/18
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 4 اینچ فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای 2629100 1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
78000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
113000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
187000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
270000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
336000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 2 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
438000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
78000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز3/8 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
78000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
856000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
1788000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام نیم بوشن
نیم بوشن فولادی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 4 اینچ
نوع نیم بوشن
فشار قوی
جنس
کربن استیل
آلیاژ
A105
نوع اتصال
رزوه ای
قیمت
2629100
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18