نام فلنج کور کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 3959000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٣/٤ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 5899000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 8399000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٤ ١ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 11499000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ ١ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 12999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 22999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ ٢ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 27999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٣ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 25999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٤ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 38499000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٥ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 62499000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٦ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 81599000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٨ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 139999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٠ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 220999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٢ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 314999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٤ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 369999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٦ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 464999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٨ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 659999000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢٠ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 83499000 1398/4/18
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢٤ اينچ 900 1/2 - 24 استنلس استیل 1599999000 1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
3959000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٣/٤ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
5899000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
8399000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٤ ١ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
11499000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ ١ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
12999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
22999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١/٢ ٢ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
27999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٣ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
25999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٤ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
38499000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٥ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
62499000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٦ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
81599000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٨ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
139999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٠ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
220999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٢ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
314999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٤ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
369999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٦ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
464999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ١٨ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
659999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢٠ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
83499000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج کور
فلنج كور کلاس 900 استنلس استیل A182 F316L سايز ٢٤ اينچ
کلاس فلنج
900
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
1599999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18