نام فلنج گلودار کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 4000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 6000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 8000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 8800000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 12000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 21500000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 27000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 37000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 46000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 88000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 100000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 170000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 310000000 1398/7/30
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 480000000 1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
4000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
6000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
8000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
8800000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
12000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
21500000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
27000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
37000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
46000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
88000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
100000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
170000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
310000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
480000000
تاریخ به روزرسانی
1398/7/30