نام فلنج گلودار کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 3999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 5999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 7999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 8799000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 11999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 21499000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 26999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 36999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 45999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 87999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 99999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 169999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 309999000 1398/4/18
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 479999000 1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
3999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
5999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
7999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
8799000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
11999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
21499000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
26999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
36999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
45999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
87999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
99999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
169999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
309999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18
نام فلنج گلودار
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ
کلاس فلنج
1500
رنج جدول
1/2 - 24
جنس فلنج
استنلس استیل
قیمت
479999000
تاریخ به روزرسانی
1398/4/18