نام مدل استاندارد کاربرد جنس بدنه پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 1/2 1 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 2 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 1/2 2 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 3 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 4 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 5 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 6 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 8 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 10 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 12 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 14 اینچ @val2 1398/3/22
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 16 اینچ @val2 1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 1/2 1 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 2 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 1/2 2 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 3 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 4 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 5 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 6 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 8 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 10 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 12 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 14 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22
نام
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار راد شیر pn10 سایز 16 اینچ
مدل
استاندارد
کاربرد
جنس بدنه
پوشش نهایی
قیمت
@val2
تاریخ به روزرسانی
1398/3/22