زانویی یکسر مغزی فلزی آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانویی یکسر مغزی فلزی-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 23508-

نوع اتصالات

زانویی یکسر مغزی فلزی آذین-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانویی یکسر مغزی فلزی-

آذین لوله سپاهان کد 23508-

زانویی یکسر مغزی فلزی آذین-

-

مدل اتصالات

زانویی یکسر مغزی فلزی-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 23508-

نوع اتصالات

زانویی یکسر مغزی فلزی آذین-

عکس اورجینال

-