سه راه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 TEE SW A350 LF2 3000#

مدل

سه راه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

سه راه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A350-

1/4-4 ساکت-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict700173100001014537200001 pic628855410001 13-

مدل

سه راه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict700173100001014537200001 pic628855410001 13-