زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 3000#

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

3000-

1/4-4 رزوه ای-

-

-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-

مدل زانویی 90 درجه

البو 90 درجه فورج ترد-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

3000-

عکس اورجینال

-