زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ کد 60510

مدل اتصالات

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 60510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ -

نیوپایپ کد 60510-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 60510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-