زانو 90 درجه ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 ELBOW 90 SW A350 LF2 3000#

مدل

زانو 90 درجه ساکت ولد کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

زانو 90 درجه ساکت ولد کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A350-

3000-

1/4-4 ساکت-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

pict500173100001773537200001 pic438855410001 13-

مدل

زانو 90 درجه ساکت ولد کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict500173100001773537200001 pic438855410001 13-