سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ کد 61512

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61512-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 61512-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61512-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-