سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ کد 21110

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 21310-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 21310-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 21310-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-