شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM

مدل شیر آتش نشانی

هیدرانت-

برند شیر آتش نشانی

CIM-

نوع تخلیه

دستی-

گروه رنگی

زرد-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

هیدرانت-

CIM-

دستی-

زرد-

-

مدل شیر آتش نشانی

هیدرانت-

برند شیر آتش نشانی

CIM-

نوع تخلیه

دستی-

گروه رنگی

زرد-

عکس اورجینال

-