شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی زبانه فلزی PN10 مهاب آ ایرانیان

مدل شیر پروانه ای

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی زبانه فلزی-

برند شیر پروانه ای

مهاب آ ایرانیان-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی زبانه فلزی-

مهاب آ ایرانیان-

-

مدل شیر پروانه ای

شیرپروانه ایی فلنجدار چدنی زبانه فلزی-

برند شیر پروانه ای

مهاب آ ایرانیان-

عکس اورجینال

-