لوله اسپیرال

مدل لوله

اسپیرال-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

اسپیرال-

آهن-

درز دار-

جوشی-

-

مدل لوله

اسپیرال-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-