لوله اسپیرال

مدل

اسپیرال-

جنس

آهن -

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict858073100001027337200001 pic244655410001 13-

دانلود کاتالوگ

اسپیرال-

آهن -

درز دار-

جوشی-

pict858073100001027337200001 pic244655410001 13-

مدل

اسپیرال-

جنس

آهن -

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict858073100001027337200001 pic244655410001 13-