لوله جدار چاهی

مدل

درز دار-

جنس

آهن -

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict958073100001137337200001 pic654655410001 13-

دانلود کاتالوگ

درز دار-

آهن -

درز دار-

جوشی-

pict958073100001137337200001 pic654655410001 13-

مدل

درز دار-

جنس

آهن -

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict958073100001137337200001 pic654655410001 13-