لوله جدار چاهی

مدل لوله

درز دار-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

درز دار-

آهن-

درز دار-

جوشی-

-

مدل لوله

درز دار-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-