پروفیل مبلی

مدل پروفیل فلزی

مبلی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

نوع درز

درز دار-

نوع جوش

مستقیم-

دانلود کاتالوگ

مبلی-

قوطی-

آهن-

تو خالی-

درز دار-

مستقیم-

مدل پروفیل فلزی

مبلی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

نوع درز

درز دار-

نوع جوش

مستقیم-