گسکت با پوشش فلزی جکت دار jacketed type gasket

مدل

واشر گسکت جکتی-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

دانلود کاتالوگ

واشر گسکت جکتی-

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

مدل

واشر گسکت جکتی-

برند

کیمیا فراور-بهتا-واشر صنعت امید البرز-