مهره ماسوره ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 UNION SW A350 LF2 3000#

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند مهره و ماسوره

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

دانلود کاتالوگ

مهره ماسوره ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A350-

1/4-2 ساکت-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

-

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند مهره و ماسوره

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-