ناودانی شکفته UNP

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

شکفته-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

U-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

UNP-

برند پروفیل فلزی

شکفته-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

U-

عکس اورجینال

-

UNP-

شکفته-

ناودانی-

آهن-

U-

-