ماشین بولت MACHIN BOLT 8.8 با مهره

مدل

پیچ و مهره شش گوش فولادی خشکه-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

ماشین بلت-

شکل ظاهری پیچ

پیچ شش گوش با مهره-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

فولادی 8.8-

جنس مهره

فولادی 8.8-

پیچ و مهره شش گوش فولادی خشکه-

بلت-

شش گوش-

ماشین بلت-

پیچ شش گوش با مهره-

چند ضلعی-

فولادی 8.8-

فولادی 8.8-

6-

DIN-

DIN933-DIN934-

DIN-

فورج گرم-

راست گرد-

خودکار-

نیم رزوه-

نقره ای-

-

مدل

پیچ و مهره شش گوش فولادی خشکه-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

ماشین بلت-

شکل ظاهری پیچ

پیچ شش گوش با مهره-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

فولادی 8.8-

جنس مهره

فولادی 8.8-

تعداد وجه مهره

6-

استاندارد پیچ

DIN-

کلاس استاندارد

DIN933-DIN934-

استاندارد مهره

DIN-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

خودکار-

نوع رزوه پیچ

نیم رزوه-

گروه رنگی

نقره ای-

عکس اورجینال

-