پکینگ آزبست گرافیت

مدل گسکت

واشر آزبست گرافیتی-

نوع گسکت

آزبست-

جنس

گرافیت-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

واشر آزبست گرافیتی-

آزبست-

گرافیت-

-

مدل گسکت

واشر آزبست گرافیتی-

نوع گسکت

آزبست-

جنس

گرافیت-

عکس اورجینال

-