درپوش موقت پلی اتیلن دنده

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته
-

دانلود کاتالوگ

دنده PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

درپوش-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

هفته-

-

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-