زانو جوشی 45 پلی اتیلن

مدل

جوشی pe-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

جوشی pe-

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

زانویی-

جوشی-

جوشی-

45-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل

جوشی pe-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-