ورق کلینگریت نسوز

مدل گسکت

کلینگریت نسوز-

نوع گسکت

نسوز-

کاربرد

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی-

دانلود کاتالوگ

کلینگریت نسوز-

نسوز-

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی-

-

مدل گسکت

کلینگریت نسوز-

نوع گسکت

نسوز-

کاربرد

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی-

عکس اورجینال

-