پکینگ آزبست تفلونی

مدل گسکت

آببند آزبست تفلونی-

نوع گسکت

آزبست-

جنس

تفلون-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مدل گسکت

آببند آزبست تفلونی-

نوع گسکت

آزبست-

جنس

تفلون-

عکس اورجینال

-

آببند آزبست تفلونی-

آزبست-

تفلون-

-