پکینگ آببند آرامید تفلون

مدل گسکت

آرامید تفلون-

جنس

تفلون-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مدل گسکت

آرامید تفلون-

جنس

تفلون-

عکس اورجینال

-

آرامید تفلون-

تفلون-

-