زانو ماده پلی اتیلن

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

پلي رود اتصال-پلی بل-

زانویی-

چسبی-

45- 90-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-