اتصال ماده پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

خانم-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

خانم-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict697632100001624221200001 pic843515210001 13-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

خانم-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict697632100001624221200001 pic843515210001 13-