تیدیل كربن استیل کج غیر هم مرکز رده STD REDUCER ECCENTRIC A234 WPB SCH STD

مدل تبدیل

لوله و اتصالات مانیسمان-تبدیل کج-

برند تبدیل

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

وضعیت مرکز

غیر هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

لوله و اتصالات مانیسمان-تبدیل کج-

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

غیر هم مرکز-

A234-

رنگ تیره-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

STD-

-

مدل تبدیل

لوله و اتصالات مانیسمان-تبدیل کج-

برند تبدیل

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

وضعیت مرکز

غیر هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-